Regulamin Zakupów


§1 Słownik pojęć

 

1. Sprzedawca – „Beretta” Rafał Olszewski z siedzibą: ul. Bairda 26/1, 05-827 Grodzisk Mazowiecki. NIP: 529-151-36-68, Regon: 015226497, nr tel. 606947711, adres e-mail: info@dojazdowe.pl

 

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.dojazdowe.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie.

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§3 Jakość Towarów

1. Towary sprzedawane przez Sklep są towarami pełnowartościowymi, sprawnymi technicznie i objętymi gwarancją.

2. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:

 • Brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
 • Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
 • Wydanie Towaru w stanie niezupełnym;
 • Jeżeli Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 

§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
 • przez telefon na numer: 606947711
 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: info@dojazdowe.pl).

2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.  

3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
b) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

6. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

7. W związku z faktem, iż dokumenty przesyłane do Klienta w związku z realizacją Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.

8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie mailem w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu (plik PDF), oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej (plik PDF).

 

§5 Koszt dostawy

1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Kupujący.

2. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Koszty dostawy dostępne na naszej stronie www.dojazdowe.pl w zakładce Koszty - Dostawy.

4. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

 

§6 Warunki płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);
 • przelewem elektronicznym – za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań;
 • przelewem elektronicznym - za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa

2. Terminy płatności:

 • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
 • w przypadku płatności przelewem elektronicznym bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

 

§7 Realizacja Zamówień

1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera DPD. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.

6. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy.

7. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje w przesyłce razem z towarem.

 

 §8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji Sprzedawcy.

 

 

 §9 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub: 

a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 §10 Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Dział Reklamacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@dojazdowe.pl.

3. Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

5. Kupujący może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się z Działem Reklamacji u Sprzedawcy.

 

 

§11 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.

2. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

 

 

§12 Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

 §13 Polityka prywatności

 

Wobec obowiązku informacyjnego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”,

„ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

informujemy co następuje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem który decyduje o wykorzystaniu danych osobowych jest Smart Developers Sp. z o.o., ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa, operator serwisu www.tradoro.pl dostępnego pod adresem sklepu internetowego www.dojazdowe.pl.

2. W jaki sposób można się skontaktować z administratorem danych oraz uzyskać więcej informacji o

przetwarzanych danych?

 Aby uzyskać więcej informacji odnośnie przechowywanych danych prosimy o kontakt elektroniczny w formie

wiadomości e-mail: bok@tradoro.pl lub klasyczny pod adresem Smart Developers Sp. z o.o., ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa.

3. W jaki sposób firma Smart Developers Sp. z o.o., ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa działająca pod adresem www.tradoro.pl weszła w posiadane dane?

 Wszystkie dane zostały uzyskane dobrowolnie podczas zakładania konta, a także w związku z zamówieniami

składanymi za pośrednictwem serwisu www.dojazdowe.pl.

4. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez firmę Smart Developers Sp. z o.o., ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa ?

Cel przetwarzanych danych jest następujący:

 świadczenie usług dostępnych pod adresem www.dojazdowe.pl oraz umożliwienie korzystania z serwisu, w tym

dokonywania zamówień i płatności prowizji od sprzedaży za pośrednictwem www.dojazdowe.pl;

 zakładanie, prowadzenie oraz obsługa konta użytkownika oraz rozwiązywanie problemów technicznych

związanych z funkcjonowaniem w serwisie;

 obsługa reklamacji w przypadku, gdy taka zostałaby złożona;

 obsługa zgłoszeń i zapytań kierowanych np. za pomocą formularza kontaktowego;

 realizacja umów zawartych między użytkownikami za pośrednictwem dojazdowe.pl;

 kontakt w celach związanych ze świadczeniem usługi;

 działania wynikające z przepisów prawa podatkowego obowiązującego w Polsce.

Dane przetwarzane są również w związku z interesem spółki i dotyczą:

 weryfikowania aktywności użytkowników w serwisie np. określania słów kluczowych, zarządzania ofertą i

aktywnością na www.dojazdowe.pl, a także w celu badania funkcjonalności serwisu i analiz statystycznych;

 prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu własnych usług oraz kontaktu w ramach działań

marketingowych za pomocą kanału elektronicznego np. e-mail, telefon;

 windykacji należności, oraz postępowań arbitrażowych i mediacyjnych

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co

będzie skutkowało dezaktywacją konta. Dane mogą być przetwarzane do momentu zrealizowania wszystkich zamówień

złożonych za pośrednictwem serwisu.

Firma gwarantuje użytkownikom:

 prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych;

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby móc korzystać z serwisu dostępnego na www.dojazdowe.pl konieczne jest podanie następujących danych:

 danych firmy (numer NIP, REGON, adres);

 danych osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail;

 loginu i hasła do konta użytkownika.

Jeśli z jakiegoś powodu dane te nie zostaną podane, firma dojazdowe.pl nie będzie miała możliwości świadczenia

usługi dostępnej pod adresem www.dojazdowe.pl.

6. Komu spółka udostępnia dane osobowe?

Smart Developers Sp. z o.o., ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa może udostępnić dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i

nadużyciami.

7. Jak długo dane osobowe są udostępniane przez Spółkę?

Dane osobowe są przechowywane przez cały czas świadczenia usługi serwisu www.dojazdowe.pl oraz po jej zakończeniu

w celu:

 dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z korzystaniem z usługi;

 wykonywania obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa oraz zapobiegającym nadużyciom;

 analizy statystycznej.

8. Pozostałe

Spółka Smart Developers Sp. z o.o., ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa informuje, że dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google

LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dane osobowe są przetwarzane automatycznie, nie wywołując przy tym żadnych skutków prawnych oraz nie

wpływając w żaden sposób na sytuację osób, których dane są przetwarzane.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Smart Developers Sp. z o.o., ma prawo wnieść o zaprzestanie ich przetwarzania.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Smart Developers Sp. z o.o., ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem

przez nas danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin Zakupów”.

 

Koszyk jest pusty